ปัจุบัระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทำให้แต่ละหน่วยงานมีความต้องการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ จัดทำเป็นลักษณะของภูมิสารสนเทศ ซึ่งมาตรฐานการนำเข้าหรือการนำไปใช้งานทำให้ไม่สามารถดึงฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานร่วมกันได้ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบระดับชั้น (GIS data layer manaement) ขึ้นเพื่อช่วยให้การนำเข้าข้อมูลการแสดงผลข้อมูล หรือการนำข้อมูลไปใช้ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศอาทิ ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร, ข้อมูลสารสนเทศทางด้านสภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อลดภาระของหน่วยงานในการแปล หรือตีความและมีฐานข้อมูลสารสนเทศเดียวกัน เพื่อให้การวิเคราะห์, สังเคราะห์ รวมถึงการตัดสินใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


จัการฐานข้อมูลสารสนเทศแบบระดับชั้น (GIS data layer management) เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเสมือนระบบ GIS Hosting ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บ GIS ของตัวเองขึ้นมาเพื่อบริการให้กับกลุ่มผู้ใช้ของตนโดยเฉพาะ หรือให้บริการกับสาธารณะ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล GIS เหล่านี้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่า จะให้เผยแพร่แบบสาธารณะหรือแบบระบบสมาชิก